Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2016/2017

 1. Školní družina ( dále jen ŠD) je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, které je zpoplatněno. Nabízí především pravidelnou výchovně vzdělávací zájmovou činnost na základní škole, dále pak příležitostnou zájmovou činnost či otevřenou nabídku spontánních činností. ŠD zabezpečuje zájmové činnosti a aktivity, odpočinek a rekreaci žáků, je zaměřena na účelné využití volného času a jako prevence sociálně patologických jevů dětí. Nabízíme tyto zájmové činnosti pro všestranný rozvoj dítěte ve ŠD -  sportovní, výtvarné, pracovní, hudební, dopravní, společenské, přírodovědné a ekologické.
 2. Provoz ŠD je denně ráno od 6:30 – 8:00 a odpoledne od 11:40 – 17:00 hodin.
 3. Kritérii k přijímání žáků do evidence ŠD je věk dítěte, řádně vyplněná přihláška, uhrazení všech dlužných částek vůči škole za předcházející školní rok do 30.6. a zaplacený poplatek ve výši 1000,- Kč za jedno pololetí na účtu školy. Na 1.pololetísplatnost 1.7.- 20.8., na 2.pololetísplatnost 1.9. – 20.1. následujícího roku. Číslo účtu školy je 211104328/0600 u Ge Money Bank.  Do zprávy pro příjemce( avizo) uvádějte toto pořadí: třída  příjmení dítěte jméno dítěte družina1.(2.) pololetí. V případě, že rodiče neuhradí poplatek včas, bude dítě vyřazeno z evidence ŠD. Od prvního dne následujícího měsíce po splatnosti  (1.pololetí – září a 2.pololetí únor) o dítě již nebude postaráno. Při zapsání žáka v průběhu školního roku zaplatí rodiče adekvátní část poplatku a to do 7 kalendářních dnů po nástupu žáka do ŠD. Na žáky, kteří navštěvují pouze ranní ŠD se vztahují stejná pravidla – věk dítěte, přihláška, uhrazení dluhu a poplatek v plné výši. Kapacita ŠD je v současnosti 160 žáků, 6 oddělení a 6 vychovatelek na 3 místnosti. Přednost mají vždy žáci z 1. a 2. tříd, teprve po té z 3. a 4. tříd.
 4. Písemná přihláška je povinná a musí obsahovat: osobní údaje dítěte, jméno, příjmení a bydliště zákonných zástupců,  2 telefonní kontakty na rodiče či  prarodiče, upozornění na zdravotní potíže dítěte, datum a podpis. Dále musí obsahovat písemně rozsah docházky a způsob odchodu či vyzvedávání dítěte ze ŠD. V případě střídavé péče rodič přikládá kopii vyjádření soudu!!!
 5. Na docházku máme ve ŠD zaveden Docházkový sešitek. Pokud bude dítě odcházet samo mimo dobu uvedenou na přihlášce, musí předat vychovatelce písemnou omluvenku od rodičů s datem a podpisem, zapsanédocházkovém sešitku. Bez ní nebude dítě uvolněno. Dítě nelze uvolňovat po telefonickém rozhovoru!!! Toto je nepřípustné !!!
 6. Pro odhlášení žáka ze ŠD ( formulář u vedoucí ŠD ) předá rodič vychovatelce písemné odhlášení s příslušným datem vždy ke konci měsíce. Rovněž poplatky budou vráceny vždy za celý následující měsíc.
 7. Ze ŠD lze žáka vyloučit za soustavné špatné a hrubé chování a nekázeň, nerespektování pravidel ŠD, neustálé odmítání pokynů vychovatelky, svévolné opuštění ŠD, ničení majetku školy, ohrožování bezpečnosti a zdraví ostatních dětí, fyzické ubližování dětem, krádež a nebo z jiných zvláště závažných důvodů. O podmínečném vyloučení  a vyloučení  ze ŠD rozhoduje ředitel školy. Po vyloučení žáka ředitelem ZŠ nemá rodič nárok na vrácení  peněz.
 8. Vychovatelky si přebírají žáky po vyučování před stravováním. Odpoledne si je vyzvedávají rodiče, prarodiče nebo jimi písemně pověřené osoby podle přihlášky! Nelze vyzvednout dítě svévolně bez vědomí vychovatelky!!!
 9. Děti si denně nosí čipovou kartu nebo čip  pro objednání obědů, doporučujemekartu podepsat lihovou fixou na DVD– jméno, příjmení, třída. V rámci pitného režimu nosí děti z domova pití v plastové láhvi. V případě, že dítě zůstává odpoledne ve ŠD, připraví rodič pro své dítě odpolední svačinku (děti jedí kolem 15:00 hodiny).
 10. Při veškeré činnosti dětí vychovatelky sledují především ochranu zdraví a bezpečnost a plně za ně zodpovídají. Vychovatelky dodržují všechny platné předpisy BOZP, žáci jsou na začátku roku poučeni o PO, BOZ,chování na dětském hřišti, v tělocvičně a tělocvičně DOJO. Při hrách venku žáci neopouštějí prostor vymezený ke hrám. Vychovatelky se snaží děti ochránit před projevy diskriminace, nepřátelství, násilí a působí na ně preventivně.
 11. Žáci jsou povinni chránit zdraví své i svých spolužáků a pracovníků ŠD. Případný úraz ihned nahlásí vychovatelce, která zajistí první pomoc a vyrozumí rodiče.
 12. Do družiny žáci nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví jako zbraně, náboje, pyrotechniku, sirky, nože a ostré předměty ani militaristické hračky. Nesmí se snažit způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu spolužáků. Nenosí do ŠD bezdůvodně cenné věci: šperky, peníze, přehrávače, tablety…. mají-li je v ŠD, pak na vlastní zodpovědnost. Zvláště mobilní telefony by děti neměly mít zapnuté ve ŠD.
 13. Žáci šetří hračky, hry, nábytek, zařízení ŠD a herní prvky na dětském školním hřišti. Ke všem předmětům a zařízením se chovají ohleduplně a úmyslně je nepoškozují. V případě , že dítě poškodí nebo rozbije zařízení, nábytek, hračky apod., bude se postupovat podle školního řádu. Náhrada či oprava a výchovné opatření.
 14. Pro pobyt venku je nutné převlečenítepláková souprava (jaro a podzim), tričko a šortky (léto), kombinéza  (zima). Pro sportování v tělocvičně je nutné sportovní oblečení a sportovní obuv se světlou podrážkou, nikoli bačkory nebo pantofle ( nařízení pojišťovny). Aktovky si žáci nechávají v boxech ve ŠD a před ŠD.   Ostatní oblečení, obuv a převlečení mají děti uzamčené ve své vlastní šatně či skříňce v prostorách šaten. Rodiče nemají dovolen přístup do šaten!!!
 15. Žáci dodržují pravidla hygieny, při stolování společenská pravidla a dbají pokynů vychovatelek, které organizují průběh oběda. Rodiče se nezdržují v blízkosti školní jídelny z organizační, provozních a hygienických důvodů ani do jídelny nevstupují a počkají na dítě v prostorách k tomu vymezených - ve vestibulu školy. Odpoledne mají děti možnost se v klidu ve ŠD nasvačit .
 16. Žáci se chovají slušně a přátelsky, starší pomáhají mladším spolužákům. Umí slušně pozdravit a rozloučit se, poprosit a poděkovat !!!  Jsou k sobě ohleduplní, nepoužívají vulgární slova, nenadávají si, neubližují si a dbají pokynů vychovatelek. Vždy při příchodu do ŠD slušně pozdraví,  při odchodu domů se rozloučí  osobně s  vychovatelkou. Při vyzvedávání dítěte rodič zaťuká na dveře, otevře je , pozdraví a požádá vychovatelku o své dítě, po té počká za dveřmi,  až si dítě uklidí hračky a přijde na chodbu. V žádném případě nevstupuje do oddělení ŠD.  Vychovatelky jsou v kontaktu s rodiči denně při předávání dětí a účastní se dle potřeby třídních schůzek. Z provozních či organizačních důvodů lze po určitou dobu provozu spojovat jednotlivá oddělení (ranní a konečná ŠD). V praxi to znamená, že dítě může být v jiném oddělení, než které běžně navštěvuje.
 17. ŠD poskytuje dětem možnost přihlásit se do zájmových kroužků či kurzů, které pořádá ZŠ.  Nabídku kroužků a kurzů dostávají všechny děti na začátku školního roku.
 18. V případě ,že si rodiče nevyzvednou dítě včas ze ŠD do (17:00), je vychovatelka povinna informovatředitele ZŠ a ten informuje městskou policii a sociální odbor při MěÚ Trutnov, který se o dítě postará. Pouze tento způsob umožňuje zákon!
 19. Pro dodržování osobní hygieny dávejte denně dětem papírové kapesníky. V září vybíráme celé balení 10 ks/1 dítě. Pro doplnění pití odpoledne do lahvičky vybíráme 1 litr šťávy z obchodu/1 dítě. Nenoste domácí šťávy, často kvasí a vytékají z láhve
 20. Dítě lze vyzvednout vždy v celou hodinu. V 13:00, 14:00, 15:00 po 15:00 hodině kdykoliv. V hlavní činnosti od 13:00-14:00 a od 14:00-15:00 využíváme prostory celé školy a okolí – tělocvičnu, tělocvičnu DOJO, učebnu informatiky, dětské hřiště atd. Prosíme o respektování našich pravidel a seznámení svého dítěte s tímto řádem ŠD. Vnitřní řád ŠD je nedílnou součástí školního řádu..

 

Back to top