Program Začít spolu je na ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 realizován od roku 2014. Ve školním roce 2017/2018 je metodika Začít spolu uplatňována v šesti třídách:

 

 

 

 

 

  • 1. A, Mgr. Samcová Petra,
  • 1. B, Mgr. Sedláčková Michaela,
  • 2. A, Mgr. Burešová Kamila,
  • 4. A, Mgr. Buchtová Soňa,
  • 5. B, Mgr. Brátová Renata,
  • 6. B, Mgr. Ryšavá Jitka.

 

Metodičkou programu Začít spolu je Mgr. Jana Schierlová.

JAK VYPADÁ DEN VE TŘÍDĚ ZAČÍT SPOLU

Konkrétní struktura dne a délka jednotlivých činností se vždy řídí potřebami dětí a odvíjí od tématu, na němž ve třídě pracují. Každý pedagog má i své individuální odlišnosti v organizaci dne. Existují však typy činností, které se objevují ve všech třídách.

RANNÍ KRUH

Ranní kruh je místo pro společné setkávání, sdílení zážitků, naladění se na program dne a seznámení se s plánem dne. Součástí Ranního kruhu je i práce s ranní zprávou.

SPOLEČNÁ PRÁCE

Po ranním kruhu obvykle následuje společná práce. Jedná se nejčastěji o učební aktivity, v nichž celá třída pracuje na společném zadání. Děti pracují samostatně nebo kooperativně ve dvojicích či malých skupinkách. Nejčastěji je při společné práci vyučován český jazyk a matematika.

PRÁCE V CENTRECH AKTIVIT

Úkoly pro práci v centrech aktivit se vztahují k tématu, na kterém děti v daném období pracují. Úlohy vedou děti k přemýšlení a praktické činnosti. Kromě základních (povinných) úkolů jsou připraveny i „výzvy“. Centrum aktivity si děti vybírají podle své volby a předem daných pravidel (obvykle se zapisují do tabulky), během týdne projdou všemi centry. Učitel přechází do role pozorovatele a pomocníka.

Centra aktivit:

* Matematika

* Český jazyk

* Pokusy a objevy

* Ateliér

Jsou centra aktivit něčím výjimečná?

* Práce v malých skupinách

* Aktivní učení na základě vlastní zkušenosti

* Rozvoj samostatnosti

* Individualizace

* Možnost volby zvyšuje motivaci a zodpovědnost

HODNOTÍCÍ KRUH

Na závěr dne se všichni opět sejdou, V hodnotícím (reflektivním) kruhu děti prezentují výsledky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč, vyměňují si zkušenosti, dávají doporučení

dalším skupinám, které budou v centru aktivit pracovat, učí se od sebe navzájem. Je zde prostor pro vzájemné hodnocení mezi dětmi a samozřejmě i pro hodnocení učitele.

HODNOCENÍ ŽÁKŮ V PROGRAMU ZAČÍT SPOLU

Hodnocení žáků probíhá jednak na úrovni sebehodnocení. Děti provádějí pravidelně vlastní sebehodnocení odvedené práce, pravidelně vyhodnocují průběh svého vzdělávání a plánují svůj vlastní rozvoj. Své sebehodnocení konzultují s učitelem.

Pedagog využívá k hodnocení především ústní zpětnou vazbu – hodnotí slovem. V průběhu celého vzdělávacího procesu žák dostává pravidelně zpětnou vazbu ke své práci i v průběhu vyučování. Paralelně probíhá i známkové hodnocení. Rodiče jsou informováni na společných konzultacích, ke kterým je přizýván i žák.

SPOLUPRÁCE S RODINOU

Spolupráce mezi školou, rodinou a komunitou je velice významný faktor podporující efektivitu vzdělávání dětí. Snahou školy je vytvářet podmínky pro fungování partnerského vztahu rodiny a školy a nabízet rozmanité formy spolupráce.

Back to top