ZŠ kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov 541 01

 

Vnitřní řád školní jídelny

 

 

Vyplývá ze:

-        zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

-        vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

-        vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování…, ve znění pozdějších předpisů

-        platných hygienických předpisů

Organizace provozu

Školní jídelna Základní školy kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov zajišťuje stravování pro žáky školy, zaměstnance školy, cizí strávníky.

Školní jídelna je v provozu ve dnech školního vyučování, kdy jsou připravovány obědy pro všechny strávníky. Každý den je nabízen výběr ze dvou druhů jídel.

Jídelníček je sestavován podle zásad správné výživy a dodržování výživových norem dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Jídlo je konzumováno ve školní jídelně, výjimku tvoří cizí strávníci, kteří odebírají obědy do jídlonosičů.

Obědy se vydávají:

pro cizí strávníky od 11.00 – 11.30hod.

pro žáky a zaměstnance školy 11.45 – 14.30hod.

Ceny oběda:

Žáci  7-10 let          24,-Kč

Žáci 11-14 let         27,-Kč

Žáci 15 let a více    28,-Kč

Cizí strávníci           60,-Kč cena potravin a ostatních nákladů

Přihlášení strávníků:

-strávník, (zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři ŠJ

-odevzdáním přihlášky je žák automaticky přihlášen po celou dobu školní docházky

-nutno nahlásit i ukončení docházky (stěhování…)

-první den zakoupí strávník - kartu 35,-Kč, nebo – čip 125,-Kč, které používá k prokázání nároku na stravu

Objednávání stravy:

Po přihlášení a zaplacení stravy má každý strávník automaticky přihlášené jídlo č. 1. Pro změnu na oběd č. 2 je nutné provést změnu na terminálu objednávek v chodbě před vstupem do jídelny, nebo v kanceláři školní jídelny. Změnu na oběd č. 2 je nutné provést minimálně dva dny předem.

Další možností je objednání přes internet:

V případě zájmu o tuto službu je nutné kontaktovat kancelář ŠJ, kde Vám bude povolen přístup na internetové stránky www.strava.cz a přiděleno heslo.

Stravování žáků v době nemoci:

-pouze první den nemoci/ neočekávané nepřítomnosti má žák právo na oběd za dotovanou cenu (pouze cena potravin), kdy si může zákonný zástupce žáka neodhlášený oběd vyzvednout. Od druhého dne nepřítomnosti ve vyučování je povinností strávníka obědy odhlásit nebo odebírat za plnou cenu oběda, tj, finanční normativ včetně dalších nákladů. Neodhlášené obědy propadají bez náhrady a jsou přidány přítomným strávníkům.

Odhlášení strávníků:

-odhlášení obědů je  možné den předem do 13 hod.,ve výjimečných případech do 7.00 hodin ráno na tel. 499 813 070,

Způsob plateb stravného:

-Trvalým příkazem z účtu na účet školní jídelny 150 413 038/0600

-zálohově na následující měsíc

Vždy je nutné správně vyplnit variabilní symbol-rodné číslo strávníka, jinak neproběhne správné přiřazení platby.

Zůstatek peněz lze ponechat na kontě strávníka na příští školní rok, nebo požádat na konci kalendářního, nebo školního roku o vrácení přeplatku v kanceláři školní jídelny.

V průběhu roku provádí počítačový program automatické odhlašování obědů pouze v případě předem známých prázdnin, svátků a dnů ředitelského volna. Výlety, lyžařský výcvik apod. musí žák odhlásit individuálně (pokud není s třídním učitelem dohodnuto jinak).

Ostatní společná ustanovení:

Chování strávníků:

Strávníci se v jídelně chovají tiše, neruší ostatní hlučným a nevhodným chováním, jsou povinni respektovat pokyny pedagoga, který vykonává dohled. Oběd je vydán pouze po předložení karty (čipu). V případě zapomenutí karty (čipu) obdrží v kanceláři ŠJ strávník náhradní doklad. Doklad bude vydán jen v nejnutnějších případech.

Mimořádný úklid (rozbití nádobí, vylití jídla) pracovnice kuchyně.

Tašky a oděvy si strávníci odkládají v šatně před jídelnou.

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků při stravování je zajištěna pedagogem školy dle rozpisu.

Jídelní lístek je vyvěšen na informační tabuli vedle kanceláře školní jídelny, ve školní jídelně, na internetových stránkách školy.

S Vnitřním řádem školní jídelny jsou seznámeni strávníci na začátku školního roku, při pozdějším nástupu do školy, při zahájení odběru obědů jako cizí strávník a při jeho aktualizaci. Je vyvěšen na přístupném místě u kanceláře ŠJ a na internetových stránkách školy.

 

Tento řád nabývá účinnosti 01. 06. 2012

 

V Trutnově dne 22. 05. 2012

 

Zpracovala:                                                                                 Schválil:

……………………….                                                …………………………

     Novotná Eleonora                                                                     Mgr. Jiří Paták

 

    Vedoucí školní jídelny                                                                   ředitel školy

Attachments:
Download this file (Vnitrni_rad_skolni_jidelny.pdf)Vnitřní řád školní jídelny[ ]224 kB

Back to top