Třída 8.A

Při hodinách fyziky jsme probrali jednotky délky a délková měřidla. Naučili jsme se převádět jednotky délky a následně jsme si povídali o různých typech délkových měřidel, která měří s různou přesností. Ve čtvrtek 20. 1. 2022 nám Honza Nežádal, při hodině fyziky ukázal přesná délková měřidla, která popsal a předvedl. Honza nás nechal, abychom si vyzkoušeli měření s digitálním posuvným měřidlem, digitálním mikrometrem, talířovým mikrometrem, dutinovým mikrometrem a digitálním úchylkoměrem.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Ve fyzice probíráme magnetické vlastnosti látek. Žáci se dozvěděli, že magnet působí magnetickou silou na feromagnetické látky (např. železo nebo nikl). Déle jsme popsali magnet a jeho póly. Souhlasné póly se odpuzují, nesouhlasné póly magnetů se přitahují. Ukázali jsme si, že se magnety přitahují nebo odpuzují i tehdy, když se vzájemně nedotýkají. Důvodem je magnetické pole, které působí silou na jiné magnety nebo feromagnetické látky. Účinky magnetického pole slábnou se vzdáleností od magnetu. Za pomoci železných pilin jsme zobrazili magnetické pole tyčového magnetu. Vysvětlili jsme si, co jsou indukční čáry magnetického pole. Dále jsme si předvedli, jak vznikají dočasné magnety. Aby si žáci vše lépe zapamatovali, každý si připravil ukázku magnetických vlastností látek.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Ve čtvrtek 25. 11. 2021 si žáci 6. A na hodinu fyziky připravili ukázky elektrování těles. Třením se některá tělesa zelektrují. Získají elektrický náboj (kladný nebo záporný), což se projevuje vzájemným přitahováním nebo odpuzováním. Tělesa zelektrovaná nesouhlasnými náboji se přitahují, tělesa zelektrovaná souhlasnými náboji se odpuzují elektrickou silou. 

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Ve čtvrtek 9. 12. 2021 jsme se vypravili do Vrchlabí, kde jsme se v KCEV Krtek seznámili s oběhem látek v přírodě v programu „Koloběh života nejen v Krkonoších“. Na začátku programu jsme si povídali o krajině Krkonoš a o vztazích mezi neživou přírodou a organismy a mezi organismy navzájem. Vysvětlili jsme si vztahy v potravní pyramidě, jejíž základ tvoří anorganický svět a na vrcholu stojí karnivoři. Producenti v procesu fotosyntézy produkují glukózu a kyslík. Dále jsme mluvili o parazitech a rozkladačích. V další části programu jsme se seznámili s životem ve vermikompostéru. Program jsme zakončili hrou, při které jsme hledali a vyměňovali kartičky, ze kterých jsme skládali potravní řetězec. Někteří z nás si odnesli odměny ve formě klíčů k určování půdních bezobratlých živočichů, lišejníků, orchidejí nebo hornin. Mnozí žáci mají již v 6. třídě velmi dobré znalosti přírodopisu.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V neděli 6. 9. 2020 jsme autobusem jeli do Velké Úpy na penzion Říp. Ubytovali jsme se a večer jsme opékali. Hned druhý den jsme začali prozkoumávat okolí. Došli jsme až na Javor, učili jsme se pracovat s mapou, vázat uzly i střílet ze vzduchovky. Poznali jsme Janovy boudy, skvělé herní hřiště Pecka na Portáškách a ve středu 9. 9. 2020 jsme vyšli Obřím dolem až na Sněžku. Cestou jsme si střídali záchranářský batoh, ve kterém jsme si nesli i odměny. Nazpátek jsme jeli lanovkou na Růžovou horu a došli jsme pak až do Velké Úpy. Naše Krkonoše jsou krásné. Celý týden byl fajn.                          

 

text: Anežka, žákyně 5. A

foto: Mgr. Brátová Renata, třídní učitelka 5. A

Back to top